این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
  

................................................
 
 

مهندس رزاق بلوری افشاردکتر محمدرضا عصاری

دکتر سیدآرش سید شمس طالقانی  

دکتر سید محمدحسین شریفی  

دکتر جاماسب پیرکندی  

دکتر مصطفی مافی  

دکتر رامین قاسمی اصل
 

 
صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی


دکتر مصطفی مافی (دبیر اجرایی کنفرانس)مهندس شبنم منصوری (مربی پژوهشگاه نیرو)مهندس مهرداد عاصی


مهندس رضا امینی

مهندس یوسف عباسی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)مهندس احمد لک مهندس محمد امیان